Sunday, 13 May 2012

KOSA KATA, INDONESIA - MAKASSAR


INDONESIA - MAKASSAR

A

abdi = ata

abis [habis] = labbusu'

abjad = hurupu'

acak = ta'siara'

ada = nia' | mengadakan = a'pa'nia' | adalah = iami | seadanya = iamonjo |

adalah = iamintu

adzan = bang

adik = andi'

adil = adele'

adu = appasiba'ji | adu ayam = appabbate jangang

ahli = to/u panrita

air = je'ne' | air mata = je'ne' mata | air jeruk = je'ne' lemo | air

kencing = je'ne' mea | air sembahyang = je'ne' sambayang |

ajak = akkiyo'

ajal = ajjala'

ajar = ajara' | mengajar = anggangajara' | ajaran = ajarrang |

pengajar = pangngajara' | pengajaran = pappiajarrang/pangngajarakkang

| belajar = appilajara' | pelajaran = pappilajarrang

akad = aka'

akal = akkala' | tidak masuk akal = tena antama ri akkala' | akal

pendek = bodo akkala' | mengakali = anngakali | mencari akal = a'boya

akkala'

akan = punna

akar = akara'

akherat = ahera'

akhir = labbusu'/riboko |

akil baligh = balere'

akur = singai/sipakatau

akrab = sanna singaina/sipa'agadang

aku = nakke/inakke

alis = kannying

Allah = Alla ta Ala/Karaeng Alla ta Ala

Almarhum = Tumatea

Amal = amala'

Aman = amang

Amarah = larro

Amat = sanna'

Ambruk = runtung

Ambil = alle | mengambil = angngalle | mengambilkan = angngalleang |

mengambil dari = angngalle ri | pengambilan = pangngalleang

Anak = ana'

Anda = ikau (kasar) ikatte (halus)

Aneka = a'rupa-rupa

Angin = anging

Angkasa = rammang

Angus = ammutung

Angsur = ansuru'

anjing = kongkong

antar = antara'

antara = passingaleng

antero = kabusu'

apa = apa | ini apa = apanne | apa boleh buat = apa pode'/paleng

tida apa = tena angngapa | mengapa = angngapai |

Api = pepe' | korek api = colo' | gunung berapi = moncong pepe'

Apung = ngapung

Asal = battu | berasal = battu ri

Asap = ambu

Asin = ce'lai

Asing = maraeng | orang asing = to maraeng

Atap = Tompo' | atap rumaha = tompo' balla

Atas = rateang | dari atas = battu rate | atasmu = irate nu | di atas = iratena | ke atas = nai'

Atur = atoro' | mengatur = angngatoro' | aturan = atorrang | Teratur = ta'ataoro'

Awal = ri olo

Ayah = mangge

Ayam = jangang | ayam betina = jangang gana | ayam jantang = jangang pallaki | ayam muda = jangang rungka

Ayo = ambae (Mari/Kemari)


B

Babak = Baba' | Babak kedua = Baba' Pinruang

Babat = Tabbasa' | membabat = Attabbasa'

Baca = baca | membaca = ammaca | bacaan = bacang

Bacok = tette'| membacok = annette'

Badan = kale

Bagai = kammai | bagaikan = kammai tongi |bagaimana = antekamma | sebagaimana = kammaya

Bagi = bage | membagi = a'bage

Bagus = baji'/ga'ga

Bahagia = nyammang/annyammang | sudah bahagia hidupnya = annyamammi tallasa'na

Bahak = Ammakala'

Bahasa = basa | bahasa makassar = basa mangkasara'

Baik = baji'| orang baik = to baji' | baiknya = baji'na | memperbaiki = appakabajiki | ada baiknya | nia' baji'na

Bajak = pa'jeko | membajak = appa'jeko

Bakar = tunu | membakar = attunu | terbakar = akkanre | rumah terbakar = balla akkanre

Bakul = karanjeng

Balik = motere'/ammotere' |

Bambu = Bulo | bambu runcing = bulo cidu'

Ban = bang

Bandar = bandara'

Bandel = Bambala'

Bangau = kondo

Banget = Sanna'

Bangkit = ammenteng

Bangku = bangko

Bangsa = pa'rasangang

Bangun = menteng/mangung| bangun tidur = ammuriang | bangun rumah = ammangung balla

Banjir = A'ba

Bantal = pa'lungang

Banting = manting

Bantu = Ammali / ambali

Banyak = jai | orang banyak = tau jai | kebanyakan = jai dudu

Bapak = mangge | ibu bapak = anrong mangge

Barat = rinngang | Selatan = Wara'/warakkang | utara = timboro'/timborang | timur = kalau'

Bareng = siagang

Baring = tinro

Baris = barisi' | membaris = a'barrisi'

Baru = beru | orang baru = tau beru

Basah = basa

Batas = batasa'

Batik = bate'

Batuk = ta'roko

Bau = botto'

Bawa = ngerang | membawa = anngerang |membawa diri = anggerang kale | Membawakan = angngeranggang

Bawah = rawa | di bawah = irawa

Bawang = lasuna

Bayang = tau-tau

Bayao = Telur | Bayao Le'ba Pallu = Telur Rebus

Bayar = bayara'

Bebas = lappasa'

Bebek = kiti'

Becak = beca'/tigaroda

Becek = cammara'

Beda = maraeng

Bedak = ba'ra'

Bedil = ba'dili'

Beduk = ganrang

Begini = kammane

Begitu = kammanjo | Begitulah = begitumi

Belajar = pilajara'

Belakang = boko | di belakang = ri boko

Belalang = katimbang

Belang = ballang

Belanja = balanja

Belantara = romang

Beli = malli

Beliau = ri passingalinna

Belut = Londeng

Benak = pikkirang

Benang = bannang

Benar = annaba

Bengkak = akkambang

Benih = sessara'

Beranda = Palladang


C

Cabai = Lada

Cabik = Kakka' | Menyabik = Anngakka'

Cabul = Lale

Cabut = Kakka' | Menyabik = Anngakka'

Cacing = Gallang

Cahaya = Singara'

Cair = Je'ne

Cakap = Gammra'

Cakrawala = Langi'

Campur = campurang

Canda = Kakalakara'

Cangkul = Bingkung

Cantik = Ga'ga

Capai = Dodong

Caping = Saraung

Capung = Bereng-Bereng

Cari = Boya | Mencari = A'boya

Cat = Ce'

Catat = Tulisi' | Mencatat = Annulisi'

Cedera = Loko'

Cekcok = A'besere'

Celah = Salassara'

Celana = Saluara'

Cemburu = Kodi cini'

Cengeng = Nene

Cengkeh = Cingki

Cepat = Inta'

Ceper = Bodo

Cerah = Singara ' Allo | Bambang Allo

Cerdas = Cara'de'

Cerewet = Calleda'

Cerita = Carita

Cermin = Carammeng

Cilik = Caddi

Cipta = Pare' | Ciptaan = Parekang

Cium = Bau | Mencium = A'bau

Cocok = Iya Tauwwa/Iyo Tauwwa/Annaba/

Coklat = Sikolat

Comot = Akka'

Congkak = Tampo

Cubit = Kabbi'

Cuci = Bissa | Mencuci Tangan = Abbissa Lima | Mencuci Celana | Saluara'

Cukai = Ballo limung

Cukur = Cukkuru' | Tukang Cukur = Pacukkuru'

Cuma = Ji | Cuma Dua = Dua ji

Curi = Lukka' | Mencuri = A'lukka' | Pencuri = Palukka'


D

Daerah = Sambori

Dagang = Balu'/A'balu' (Berdagang), Balukang (dagangan)

Dahaga = A'mara kallong

Dahi = Ubung-ubung

Dahulu = Riolo

Dalam = Lalang, Lantang (Kedalaman)

Damai = Sannang

Damba = Ero'

Dan = Siagang

Dandan = A'mode

Dangkal = Esa'

Dapta = Gappa

Dapur = Pappalluang

Darah = Cera'

Darat = Butta

Dari = Assala', Battu

Datang = Battu

Datar = Lappara'

Daun = Leko'

Debar = Dumba'

Dekat = Ammani

Delman = Bendi

Demam = Bangbang

Demikian + Kammanjo

Dengan = Siagang

Dengar = Lanngere', Allangere' (mendengar), Pilanggeri (Dengarkan)

Dengkul = Kulantu'

Dengkur = A'moro'

Dengung = Dangngung

Denyut = Dumba'

Depan = Riolo

Deras = Sarro, Bosi sarro (hujan Deras)

Derita = Pacce

Desak = Siappi'

Dewa = Barata

Dialog = Sipabbicara

Diam = Sannang

Dinding = Rinring

Dikit = Sikedde'

Dinihari = Bari'basa'

Diri = Kale, Ammenteng (berdiri), Sikale-kale (sendiri), Appaenteng (mendirikan)

Djarum Black = Kaluru' Djarum Le'leng

Djarum Black Menthol = Kaluru' Djarum Le'leng Siagang Dinging

Djarum Black Slimz = Kaluru' Djarum Le'leng Siagang Ca'di

Djarum Black Slimznation = Pa'rappungang Djarum Slimz,.'

Djarum Black Motodify = Pa'rappungang Nangaiya Anggammarri Dongkokangna,

Dokter = Dottoro'

Dosa = Dosa, Doraka

Dua = Rua

Duduk = Mempo

Duel = Sibajji

Duga = A'bata-bata

Dunia = Lino

Duri = Katinting

Dusta = Balle, A'balle-balle (berdusta)


E

Edan = Pongoro'

Efisien = Tassike'de'

Egois = Tinggi Ero'

Ejek = Appa'lila

Ekor = Inkong

Elak = Lecceng, A'lecceng (mengelak)

Elok = Ga'ga

Elus = Puru'-puru'su, purusu'

Emak = Anrrong, Amma'

Emas = Bulaeng

Emosi = Larro, Pa'larroang (emosional)

Empat = Appa'

Empedu = Pai' (juga digunakan untuk kata 'Pahit)

Enak = Assi'pa'

Encer = encere'

Endap, Mengendap = A'dakka-dakka

Endus, Mengendus = Anngara', Kongkong Anngara (Anjing Mengendus), Anngara' Taipa (Mencium Bau Mangga)

Enggan = Malasa', Battala' Jappa/battala' ero'

Engkau = Ikau (Kasar), Ikatte (Halus)

Enteng = Lomo-lomo

Era = Wattu

Esa = Se're

Esoh = Ammuko


F


G

Gadai = Ta'ggala (dalam pengertian barang gadaian) karena Ta'gala juga berarti Pegang

Gagah/Ganteng = Ga'ga/Gammara'

Gali = Kekkese | Galian = Kekkesang | Menggali = A'kkekese

Gantung = Pasai' | Menggantung = Appasai' (dipakai untuk benda/barang)

Garam = Ce'la

Gatal = Katala'

Gawang = Pakkiperang | Penjaga Gawang = Kippere'

Gemuk = Co'mo'/Battala'

Gemuk/Grease = Gommo'

Gencar = Sarring

Geli = Gele'-Gele'/Kaleme' (bahasa Konjo/Selayar)

Genderang = Ganrang

Geser = Palette' (dipakai juga untuk kata pindah)

Gila = Pongoro'

Gelang = Ponto | Pergelangan = Pappontoang

Gemar = Ngai/Angngai

Gogoso' = Beras Ketan dibungkus Daun Pisang lalu dibakar

Gombal = Odo'/Ngodo' (dikapai juga untuk kata Intip)

Goreng = Sanggara' | Menggoreng = Annyanggara'

Gosong/Hangus = Mutung/Ammutung

Gua = Liang

Gugur/Jatuh = Tu'guru/Dappe'/Nanggala'

Gula = Golla | Gula Pasir = Golla Kassi' | Gula Merah = Golla Eja

Gunting = Goncing/Gonting | Menggunting = Anggoncing

Guntur/Petir = Gunturu'/Latte

Gunung = Bulu'/Bonto (bahasa Konjo/Selayar)

Gusar = Gangrakang/Bata-Bata


H


I


J


K

Kaga'/Ngga' Usah = Jangko

Kira-kira = Rai-rai


L

Lampu = Lampu

Lama = Sallo

Lari = Lari

Lomba = Lumba | Berlomba = Pa'lumbang | Berlomba = Pa'lumba


M

Malam = Bangngi


N


O


P


Pagi = Bari'basa' | Pagi-pagi = bari'-bari'basa'


Q


R

Rokok = Kaluru'


S


Sedikit = Sikadde'

Sedikit Sekali = Sikadde' Dudu

Suka-suak gue dong = Ero'-ero'ku

Sumur = Bungung


T


U


V


W


XY


ZANGKA

0 = Nolo'/Kosong/Lobbang


1 = Se're

2 = Rua

3 = Tallu

4 = Appa'

5 = Lima

6 = Annang

7 = Tuju

8 = Sagantuju/Sangantuju

9 = Salapang

10 = Sampulo

11 = Sampulos Se're

12 = Sampulong Rua

13 = Sampulong Tallu

14 = Sampulong Ngappa

15 = Sampulong Lima

16 = Sampulong Ngannang

17 = Sampulong Tuju

18 = Sampulos Sagantuju/Sampulong Sangantuju

19 = Sampulong Salapang

20 = Ruampulo

21 = Ruampulos Se're

2......... (perhatikan frase di atas, mirip pada hitungan sepuluh hingga dua puluh)

100 = Sibilangngang

101 = Sibilangngang Asse're

102 = Sibilangngang Anrua

1000 = Sisabbu

1001 = Sisabbu Asse're

1002 = Sisabbu Anrua

2001 = Ruassabbu Asse're

2012 = Ruassabbus Sampulo Anrua (jangan percaya kiamat palsu)


makassar-indonesia

Anjo = itu

Anne = ini

Balla' = rumah

Bari'basa = pagi

Bembe' = kambing

Bulu' = bulu/rambut

Bambang = hangatpanas

Battu = datang, tiba

Botto' = berbau

Bungung = sumur

Cidong = duduk

Cini' = lihat

Cipuru' = lapar

Doe'= uang

Iyo'= iya

Jappa = jalan

Jarang = kuda

Karaeng = raja

Kareba = kabar

Lompo= besar

Menteng = berdiri

Mingka = tetapi

Motere = pulang

Nakku' = rindu

Ngandre = makan

Sallo = lama (untuk waktu)

Tabe' = Permisi

Tamparang = laut

Tena = tidak Ada

Tinro = tidur


No comments:

Google Search

search in google

search in google